Kerkenraad

De voornaamste taak van de kerkenraad is het leiding geven aan de gemeente. Daarbij gaat het om:

  1. de zorg voor de dienst van het Woord en de sacramenten;
  2. het leiding geven aan de opbouw van de gemeente in de wereld;
  3. de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming;
  4. de zorg voor en over de leden van de gemeente voor zover dat binnen de opdracht in de orde van de kerk valt;
  5. het vaststellen van het beleidsplan voor het werk van de gemeente;
  6. de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente;
  7. het bespreken van zaken die door de classicale vergadering worden of zijn behandeld;
  8. het vaststellen van de regelingen voor het werk van de gemeente;
  9. alles doen wat op grond van de orde van de kerk wordt gevraagd


Samenstelling Kerkenraad

Ouderling 1 - 1 vacature
Ouderling-kerkrentmeester 1 - 1 vacature
kerkrentmeester 2 - 0 vacature
Diaken 1 - 1 vacature
Totaal 5 - 3 vacatures

Onze kerkenraad vergadert 6 maal per jaar. Deze vergaderingen worden voorbereid door de scriba. Daarnaast zijn er gezamenlijke vergaderingen (4x) met de Protestantse Gemeenten Nisse en Hoedekenskerke (trio kerkenraad). De triokerkenraad wordt voorbereid door het trio moderamen. In het triomoderamen zitten 2 vertegenwoordigers per gemeente + de predikant.
Vanaf 1 januari 2018 vormen de gemeenten: Driewegen/Ellewoutsdijk/Ovezande (DEO), Oudelande, Hoedekenskerke, Nisse en 's-Heer Abtskerke samen de gefedereerde Protestantse gemeente 'Rond de Zwake'. In de federatiekerkenraad hebben 2 leden vanuit onze kerkenraad zitting.


Scriba

De scriba (secretaris) is als het ware de spin in het web van de gemeente. Vele draden komen bij de scriba bijeen. De scriba speelt een sleutelrol in het verkrijgen van een overzicht van alle activiteiten binnen de gemeente, vanuit de uiteenlopende werkgroepen, commissies en individuele gemeenteleden. Dit overzicht is nodig om een beleid te kunnen ontwikkelen, waarbij alle groeperingen betrokken zijn. Daarnaast verzorgt de scriba het secretariaat van de kerkenraad, zorgt ervoor dat binnenkomende post op de juiste plaats terecht komt, verzorgt de agenda en bijbehorende stukken voor de vergaderingen van kerkenraad en moderamen en maakt verslagen van deze bijeenkomsten. Het is belangrijk dat alles wat van belang kan zijn voor (het proces van) meningsvorming in de notulen wordt opgenomen. De taak van de scriba is omvangrijk. Daarom wordt de scriba bij ons voor de verslagen van de kerkenraadsvergaderingen bijgestaan door een aparte notulist.

© Protestante Kerk 's-Heer Abtskerke links