ANBI Protestantse Stichting Vrienden van de Johannes de Doperkerk i.o


Opgericht: nog in te vullen
RSIN: nummer groepsbeschikking PKN
Gevestigd te: 's-Heer Abtskerke
Bezoekadres: Kerkring 2, 4444 AB 's-Heer Abtskerke
Telefoonnummer: nog in te vullen
Email: nog in te vullen

Doel:

De Stichting heeft als doel:
1. De exploitatie, beheer en instandhouding van het rijksmonument 9974, de Johannes de Doperkerk te
‘s-Heer Abtskerke;
2. Het verwerven en in bezit houden van het kerkgebouw om aan doelstelling onder 1 te kunnen voldoen.
3. De stichting beoogt het algemeen nut.
4. De stichting heeft geen winstoogmerk
5. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in
6. de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie natuurlijke personen, doch een oneven aantal. De bestuursleden worden benoemd door de kerkenraad. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en penningmeester.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het Beleidsplan van de Stichting.

Beloningsbeleid

De Stichting heeft geen werknemers in dienst.

Vermogen

Het tot verwezenlijking van het doel der stichting bestemde vermogen wordt gevormd door:
a. het bij de oprichting afgezonderde stichtingskapitaal, verkregen van de
b. Protestantse gemeente te ‘s-Heer Abtskerke,
c. subsidies, giften en donaties,
d. hetgeen verkregen wordt door schenking. erfstelling of legaten,
e. revenuen van het vermogen van de stichting.

Verslag Activiteiten

o Verhuur van de kerk aan uiteenlopende gelegenheden
o Onderhoud kerkgebouw
o Onderhoud orgel
o Zomer openstelling kerk voor bezoekers

Financiële verantwoording

Het bestuur is verplicht (statuten: art. 8 de vermogenstoestand zodanig te administreren dat daaruit ten allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
Elk jaar stelt het bestuur een begroting vast voor het eerstvolgende boekjaar en zendt deze vóór één oktober van het lopende jaar ter goedkeuring aan de kerkenraad.
Elk jaar stelt het bestuur een jaarrekening over het aflopen jaar vast en legt deze vóór één mei ter goedkeuring voor aan de kerkenraad. Hiervoor is een overzicht opgesteld als bijlage bij de jaarverslagleggingen van de Protestantse Stichting, waarnaar kortheidshalve wordt verwezen.

In de onderstaande bestanden kunt u alle informatie bekijken.

Beleidsplan Protestante Stichting Vrienden van de Johannes de Doperkerk

ANBI gegevens Protestantse Stichting Vrienden van de Johannes de Doperkerk


© Protestantse Kerk 's-Heer Abtskerke links 1000